Code of Conduct tarkoittaa eettistä ohjeistusta, jonka tehtävä on luoda yrityksen työntekijöille ja yhteistyökumppaneille pelisäännöt sekä ymmärrys siitä, miten organisaatiossa toimitaan - mitkä ovat tekemisen periaatteet ja millainen on toiminnan arvopohja.  
Voglian eettisessä säännöstössä keskitytään ihmisten, eläinten ja luonnon oikeudenmukaiseen kohteluun, mikä sisältää esimerkiksi turvallisen työympäristön takaamisen sekä eläinten ja luonnonvarojen kunnioittamisen.

Voglia Code of Conduct – menettelyohje toimittajille

Voglia on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja varmistamaan kestävät työskentelytavat. Tämän käytännesäännön tavoitteena on asettaa arvot ja periaatteet, joita Voglia pyrkii toteuttamaan toimitusketjuissa. Käytännesäännöt perustuvat kansainvälisiin yleissopimuksiin, kuten ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuteen, YK: n keskeisiin yleissopimuksiin, YK: n liiketoiminnan ja ihmisoikeuksien ohjausperiaatteisiin sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksiin ja suosituksiin.

Eettisissä säännöissä esitetyt vähimmäisvaatimukset toimittajille ja muille alihankkijoille ovat Voglian. Voglian toimittajien vastuulla on tiedottaa alihankkijoilleen Voglian käytännesäännöistä.

Seurataksemme liikekumppaneidemme toimintaa vaatimusten mukaisesti, meillä on oikeus tehdä ilmoittamatta käyntejä kaikkiin Voglian tavaroita tuottaviin yksiköihin. Voglialla on myös oikeus nimittää riippumaton kolmas osapuoli suorittamaan tarkastuksia arvioidakseen tämän käytännesääntöjen noudattamista. Haluttomuus yhteistyöhön tai toistuvat käytännesääntöjen rikkomukset voivat johtaa liikesuhteen lopettamiseen Voglian kanssa.

Lailliset vaatimukset
Kaikkien Voglian liikekumppanien on noudatettava niiden maiden kansallisia lakeja, joissa he toimivat.

Liikekumppanit ovat myös sitoutuneet tässä asiakirjassa esitettyihin vaatimuksiin. Liikekumppanien tulisi huomioida, että nämä voivat ylittää kansallisessa lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Työntekijöiden oikeudet
Kaikilla Voglian liikekumppaneilla on oltava kirjallinen työsopimus kaikkien työntekijöiden kanssa. Työsopimukset on kirjoitettava paikallisella kielellä, ja niiden on sisällettävä työehdot.

Ei sidottua työvoimaa
Voglia ei hyväksy minkäänlaista pakkotyötä, sidottua tai vapaaehtoista työtä. Jokaista työntekijää on kohdeltava kunnioittavasti ja arvokkaasti. Liikekumppanien on varmistettava, että siirtotyöläisillä on samat oikeudet kuin paikallisilla työntekijöillä. Kaikilla työntekijöillä on oikeus poistua työstä ja päättää vapaasti työsuhde ilman rangaistusta.

Ei syrjintää
Voglia ei hyväksy syrjintää. Liikekumppanit eivät saa syrjiä työntekijää sukupuolen, iän, uskonnon, rodun, kastin, raskauden, vamman, sosiaalisen taustan, seksuaalisen suuntauksen, poliittisen mielipiteen, sairauden tai muiden olosuhteiden vuoksi, jotka voivat johtaa syrjintään. Työntekijöitä ei saa häiritä tai rankaista millään edellä luetelluista syistä.

Yhdistymisvapaus
Kaikkien Voglian liikekumppanien on kunnioitettava työntekijöiden oikeutta perustaa tai liittyä valitsemiinsa yhdistyksiin ja neuvotella kollektiivisesti. Työntekijöiden syrjintä ammattiliittojen jäsenyyden vuoksi ei ole sallittua.

Toimiessaan maissa, joissa ammattiliittojen toiminta on laitonta, liikekumppanien on annettava työntekijöille mahdollisuus valita vapaasti omat edustajansa, joiden kanssa yritys voi aloittaa vuoropuhelun työpaikkakysymyksistä.

Lapsityövoima
Voglia ei hyväksy lapsityövoimaa. Liikekumppanit eivät saa palkata alle 15-vuotiaita lapsia. Kaikkien liikekumppanien on varmistettava, että he eivät palkkaa ketään alle tämän ikäisen.

Niissä tapauksissa, joissa liikekumppanit poistavat lapset työpaikasta, heidän olisi määritettävä ennakoivasti toimenpiteet, joilla varmistetaan kärsineiden lasten suoja. Tarvittaessa heidän on pyrittävä tarjoamaan kunnollista työtä asianomaisten lasten perheen aikuisille kotitalouden jäsenille.

Nuoret työntekijät 
Kaikkien Voglian liikekumppanien on noudatettava alle 18-vuotiaiden työllistämistä koskevia lakisääteisiä rajoituksia. Kun nuoria työntekijöitä palkataan, liikekumppanien on varmistettava, että tällainen työ ei ole haitallinen heidän terveydelleen ja heidän työaikansa eivät haittaa heidän osallistumistaan kouluun.

Palkat
Kaikkien Voglian liikekumppanien on kunnioitettava työntekijöiden oikeutta saada kohtuullista korvausta, joka riittää tarjoamaan heille kunnolliset olot itselleen ja perheelleen. Palkat on maksettava säännöllisesti ajallaan, viitattava säännölliseen työaikaan, ja niiden on vastattava työntekijän taitoja, koulutusta ja kokemusta.

Liikekumppanien on maksettava vähintään lakisääteinen minimipalkka, vallitseva teollisuuspalkka tai työehtosopimuksessa neuvoteltu palkka sen mukaan, kumpi on korkeampi.

Työtunnit
Kaikkien Voglian liikekumppanien on varmistettava, että työntekijöiden ei tarvitse työskennellä yli 48 säännöllistä tuntia viikossa. Ylityötöiden on oltava poikkeuksellisia, työntekijöille aina vapaaehtoisia ja palkkiot lain mukaisia. Ylityötuntien ei tulisi koskaan ylittää 12 tuntia viikossa. Liiketoimintakumppanien on lisäksi annettava työntekijöilleen oikeus lepotaukoihin jokaisena työpäivänä ja vähintään yhdeksi vapaapäivänä joka seitsemäs päivä.

Terveys ja turvallisuus
Kaikkien Voglian liikekumppanien on varmistettava turvallinen ja terveellinen työympäristö kaikille työntekijöille. Tilat on huollettava ja puhdistettava säännöllisesti, ja niiden on tarjottava terveellinen työympäristö.

Liikekumppanien on varmistettava, että käytössä on järjestelmiä työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen mahdollisesti kohdistuvien uhkien havaitsemiseksi, arvioimiseksi, välttämiseksi ja niihin reagoimiseksi. Vaarallisia laitteita tai vaarallisia rakennuksia ei hyväksytä. Asiaankuuluvien ensiapuvälineiden on oltava saatavilla. Hätäuloskäyntien on oltava selvästi merkitty ja vapautettu. Jokaisella on oltava oikeus poistua tiloista välittömässä vaarassa ilman lupaa.

Liikekumppanien on varmistettava juomaveden, turvallisten ja puhtaan syömis- ja lepoalueiden, samoin kuin puhtaan ja turvallisen ruoanlaitto- ja ruokavarastojen saatavuus.

Ympäristö
Kaikkien liikekumppanien on kunnioitettava ympäristöä ja noudatettava kaikkia ympäristölakeja maissa, joissa he toimivat. Liiketoimintakumppaneilla on oltava asiaankuuluvat ympäristöluvat toimintaansa varten.

Vesi on uhkaava luonnonvara monissa osissa maailmaa, ja sitä tulisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Liikekumppanien on varmistettava, että kaikki jätevedet käsitellään ja hävitetään paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Liikekumppaneiden on pyrittävä parantamaan resurssitehokkuutta ja vähentämään jätteitä tuotannon aikana. Kaikista jätteistä on huolehdittava vastuullisella tavalla ja paikallisten lakien mukaisesti.

Kemikaalit
Kaikkien liikekumppanien on noudatettava nykyistä Euroopan kemikaaliasetusta (REACH). Kemikaalien käyttöpaikalla olisi oltava saatavana käyttöturvallisuustiedote (MSDS).

Eläinten hyvinvointi
Voglia ei hyväksy haittaa tai julmuutta eläimille tuotannon aikana. Liikekumppanien on varmistettava, että eläimistä saadut materiaalit ovat eläimistä, joita on käsitelty eläinten hyvinvointia koskevien lakien ja kansainvälisten suositusten mukaisesti.

Sitoutuminen käytännesääntöihin
Käytännesääntöjen allekirjoittaminen on pakollista kaikille liikekumppaneille, joilla on liikesuhde Voglian kanssa.

Liiketoimintakumppanit sitoutuvat noudattamaan Voglian käytännesääntöjä ja ilmoittavat siitä kaikille alihankkijoille varmistaakseen heidän mahdollisuutensa noudattaa niitä.

Whistleblowing-kanava tarjoaa luottamuksellisen kanavan saattaa Voglian sisäisen tutkinnan kohteeksi epäilyksen mahdollisesta väärinkäytöksestä tai toimintaperiaatteiden rikkomisesta.

 

Ole hyvä ja lähetä allekirjoitettu käytännesääntö Voglialle. 

Allekirjoitus: _____________________________________ 
Nimi: 
Yritys: 
Paikka ja päivämäärä:  

Hyväksynyt Voglia Oy
Tammikuu 2021 

Viimeksi katsomiasi